Mikä on Yhteisökeskus?

Uudistuva ja uudistava Satakunnan yhteisökeskus

Järjestöjen elinvoimaa edistämässä, hyviä kumppanuuksia rakentamassa

Satakunnan yhteisökeskuksen tehtävänä on edistää järjestöjen välistä yhteistyötä, tukea järjestöjen toimintaa tila- ja toimistopalveluilla, suunnitella ja toteuttaa maakunnan järjestöille koulutus- ja valmennustoimintaa sekä kehittää eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Yhteisökeskus tarjoaa myös kaikille avoimen kohtaamispaikan. Lisäksi Yhteisökeskus tarjoaa kuntouttavaa työtoimintaa ja työkokeilupaikkoja.

Yhteisökeskuksen palveluksessa työskentelee 11 asiantuntijaa. Jäsenyhdistyksiä Yhteisökeskuksella on 56. Yhteisökeskus laajentaa ja kehittää toimintaansa kunnianhimoisesti. Hallitus ja henkilöstö ovat vuoden 2017 aikana linjanneet Yhteisökeskuksen tulevaisuutta ja koonneet sille uuden, vuoteen 2020 ulottuvan vision:

Uusi suunta ja kuusi askelta

1. Yhteisökeskus organisoi toimintansa uusien toimitilojen ja Me-talon kautta

Lähtökohtana on, että talon toiminta on helposti lähestyttävä virtuaalinen, fyysinen, yhteisöllinen ja kaikkien saavutettava kokonaisuus. Uudet toimitilat syksyllä 2018 ja Me-talo tarjoavat yhteisen kehittämisalustan järjestöille ja muille yhteiskuntatoimijoille. Kokonaisuus tarjoaa suuren mahdollisuuden julkisen ja kolmannen sektorin välisen yhteistyön kehittämiseen, uusien toimintamallien sekä yhteisten palvelujen suunnitteluun.

2. Rakenteiden kehittäminen

Yhteisökeskus koordinoi jo nyt kokemustoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan organisointia Satakunnassa. Yhteisökeskus johtaa maakunnassa STEA:n rahoittamaa Järjestöt 2.0. –hanketta vuosina 2017–2020, jonka kautta järjestöjen toimintaa integroidaan luontevaksi ja näkyväksi osaksi uudistuvia maakunnan ja kuntien hyvinvoinnin palvelurakenteita. Tärkeän kumppanuusverkoston muodostaa muun muassa maakunnallinen Järjestöyhteistyöryhmä JYTRY

3. Yhteisökeskus kehittää tiedolla johtamista

Ihmisten hyvinvointiin liittyvää tietoa on runsaasti, mutta tämä tieto on hajautunut lukuisille eri toimijoille. Tulevaisuudessa on tärkeää, että ihmisten elämää koskevaa tietoa paitsi kootaan yhteen, myös käsitellään ja tulkitaan yhdessä. Osana Yhteisökeskuksen toimintaa on käynnistetty tietojohtamisen mallin kehittämistyö. Liikkeelle on lähdetty lasten, nuorten ja perheiden elämää koskevan tiedon kokoamisesta ja seuraavissa vaiheissa mukaan otetaan myös muut väestöryhmät. Tarkoituksena on eri toimijoiden yhteistyössä koota yhteen tilastotietoa, asiantuntijatietoa, kokemusperäistä ja riskiryhmiä koskevaa tietoa. Saatu tieto ohjaa tavoitteellisten ja kohdennettujen toimenpiteiden suunnittelussa ja käynnistämisessä. Tietojohtamisen kehittämiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä Porin kaupungin ja alueen järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa sekä muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen kanssa.

4. Yhteisökeskus käynnistää uudenlaisia palvelukokeiluja ja minipilotteja

Synnytämme Porin kaupunkiin ja maakunnan kuntiin uudenlaista yhteisöllisyyttä ja olemme mukana palvelumuotoilussa. Tieto ohjaa palvelukokeilujen ja minipilottien suunnittelua. Palvelukokeilut myös mallinnetaan tarkasti ja niiden tulokset ja vaikuttavuus arvioidaan. Ensimmäiset palvelukokeilut käynnistyivät syksyllä 2017. Alustavina teemoina ovat koulutus, työ, vapaa-aika ja hyvinvointi.

5. Yhteisökeskus rakentaa uudenlaisen osallisuusmallin

Osallisuuden edistämisen tulee olla organisaation toimintaperiaate, sisäänrakennettu tapa toimia, ei niinkään yksittäinen temppu tai niksi. Osallisuuden edistämiseen on suhtauduttava myös analyyttisemmin ja sille on asetettava konkreettisempia tavoitteita. Vuosina 2017–2018 Yhteisökeskukseen syntyy lukuisten toimenpiteiden sarja, jolla ihmisten osallisuutta voidaan maakunnassa vahvistaa.

6. Järjestöjen valmennuskokonaisuus

Elokuussa 2017 Yhteisökeskus käynnisti Järjestöt hyvän tekijöinä –valmennuskokonaisuuden. Ensi vaiheessa valmennuksessa on mukana kymmenen järjestöä, jotka ovat sitoutuneet kehittämään pitkän tähtäimen visiotaan ja ovat valmiita ennakkoluulottomiin toimintatapojen muutoksiin. Järjestöjen kanssa tunnistetaan erilaisia palveluiden katvealueita, etsitään ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen uusia ratkaisuja, kehitetään niiden rahoituspohjaa ja rakennetaan myös tiiviimpää yhteistyötä järjestöjen välillä. Tavoitteena on saada aikaan ihmisten tarpeista nousevia palvelukonsepteja, jotka täydentävät Porin kaupungin ja maakunnan hyvinvoinnin palvelujärjestelmää järjestöjen vahvuuksilla. Haettavien rahoitusten turvin kehittämistyöhön saadaan tuntuva lisäys siten, että tuki ja apu voidaan viedä ihmisten lähelle ja heidän luontaisiin elinympäristöihinsä.

Satakunnan yhteisökeskus visio 2020

Satakunnan yhteisökeskus on perustettu 7.5.2008 Kumppanuutta Poriin -hankkeen tuloksena.

Lisätietoja:

Milja Karjalainen
Toiminnanjohtaja
milja.karjalainen@yhteisokeskus.fi
p. 044 5296803

Aulis Laaksonen
Hallituksen puheenjohtaja